gude
tap

-การพิจารณาทำเลที่ตั้งโครงการ หลังจากที่ผู้ซื้อประเมินกำลังเงินของตัวเองอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า รายได้ของครอบครัวเหมาะสมที่จะซื้อที่อยู่อาศัยในประเภทไหนและสามารถผ่อนส่งไดโดย
ไม่เดือดร้อน สิ่งแรกที่ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติ คือ การหาข้อมูลเบื้องต้นของบ้านที่ต้องการซื้อ โดยยึดเอาทำเลที่ตั้งที่สมาชิกในครอบครัวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มาเป็นข้อพิจารณา
อันดับแรก ได้แก่การเดินทางไปสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษาของสมาชิกในครอบครัว ระบบโครงข่ายคมนาคมที่มีระบบขนส่งรองรับ ทำให้การเดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจประจำวัน
สะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งการเลือกทำเลที่ตั้งของบ้านจะพิจารณา
จากความเหมาะสมกับความต้องการ และวิถีชีวิตของคนในครอบครัวเป็นหลัก สำหรับข้อมูลในเบื้องต้นผู้ซื้อจะสามารถหาได้จากสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายบ้าน
หรือในเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการข้อมูลการซื้อบ้าน ที่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเลือกหา
โครงการ ในทำเลที่ต้องการรวมทั้งข้อมูลจากโบร์ชัวร์หรือแผ่นป้ายโฆษณาของโครงการ
จะเป็นแหล่งที่ผู้ซื้อสามารถเก็บข้อมูลโครงการบ้านต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

-เลือกโครงการ และราคาที่เหมาะสม เมื่อผู้ซื้อได้ทำเลที่ต้องการแล้ว ในแต่ละทำเลจะมีโครงการที่ให้ผู้ซื้อเลือกอย่างมากมายทั้งโครงการขนาดใหญ่ กลางและเล็ก
สิ่งที่จะต้องพิจารณาในขั้นตอนต่อไป คือ การพิจารณาเลือกโครงการ และราคาที่เหมาะสม สำหรับโครงการที่ดีนั้นควรจะมีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ครบถ้วน เช่น ถนน
ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายการจัดสรรที่ดินกำหนด
สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ เช่น สวนสาธารณะ มีตรงตามความต้องการของผู้ซื้อหรือไม่ ในบริเวณใกล้เคียงโครงการมีโรงเรียน โรงพยาบาลหรือศูนย์การค้าหรือไม่ รวมถึง สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกโครงการ เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวหรือไม่
-นอกจากนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกประการหนึ่ง คือ บริษัทหรือเจ้าของโครงการ มีความน่าเชื่อถือ
มีประสบการณ์ ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมากน้อยเพียงใด
สำหรับเรื่องราคาเป็นสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาให้ตรงกับกำลังซื้อที่มีอยู่
แต่อย่างไรก็ตาม การซื้อบ้านโดยคำนึงถึงราคาที่ถูกที่สุด ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องเสมอไป
ดังนั้นการพิจารณาเรื่องราคาบ้าน ในโครงการประเภทเดียวกันขนาดเท่ากันจะคำนึงถึง
ความคุ้มค่ามากกว่าโดยพิจารณาในแง่ของราคาที่ดิน ราคาค่าก่อสร้าง
และคุณภาพของตัวบ้านเป็นประเด็นหลักการเลือกโครงการ และราคาที่เหมาะสม
ผู้ซื้อจะสามารถนำโครงการที่อยู่ในทำเลเดียวกันมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ในจุดต่างๆ ได้
เพื่อคัดเลือกโครงการ และบ้านที่มีราคาเหมาะสมคุ้มค่ากับการซื้อ การพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลจากการไปดูสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการจริงจะทำให้
ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าผู้ซื้อจะตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน ในโครงการไหนราคาเท่าไหร่

-การเลือกตำแหน่งที่ดินและแบบบ้าน เมื่อผู้ซื้อสามารถเลือกโครงการและราคาที่เหมาะสมได้แล้ว สิ่งที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาในขั้นต่อไป คือ การเลือกตำแหน่งที่ดินและแบบบ้าน สำหรับ
เรื่องตำแหน่งที่ดินในโครงการจะเลือกแปลงที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ซื้อเช่นอยู่ใกล้สวนสาธารณะ เพื่อต้องการสัมผัสความเป็นธรรมชาติและสะดวกในการออกกำลังกายต้องการอยู่ด้านในโครงการ
เพื่อต้องการความสงบเงียบ หรือต้องการอยู่ด้านหน้าโครงการเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
หรือต้องการประกอบกิจการค้าขาย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อเป็นหลัก นอกจากนั้น ผู้ซื้อจะต้องคำนึงถึงราคาบ้านที่เลือกในแต่ละแปลงซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปอีกด้วย สำหรับแบบบ้านก็เช่นเดียวกัน การเลือกขึ้นอยู่กับความชอบและความต้องการของผู้ซื้อเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งในปัจจุบันแต่ละโครงการจะมีแบบบ้านให้ผู้ซื้อเลือกอย่างมากมาย ทั้งสไตล์ร่วมสมัย สไตล์โมเดิร์น หรือสไตล์ไทยประยุกต์ ที่กำลังเป็นที่นิยม แต่ในขณะเดียวกันผู้ซื้อ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย
ภายในบ้านที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยเป็นเรื่องสำคัญ ประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม เช่น มีห้องต่างๆตรงกับความต้องการ ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป สามารถติดต่อกัน
ภายในระหว่างห้องได้สะดวกไม่ต้องขึ้นๆลงๆ ป้องกันแดด ฝนได้ดี มีการถ่ายเทอากาศดี ซึ่งรูปแบบบ้านจะต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศนั้นๆ การนำแบบบ้านในต่างประเทศมาใช้จะต้องมีการปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน วิธีและขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น จะช่วยทำให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตประจำวัน

ที่มา : www.ghbhomecenter.com

line
โครงการปัจจุบัน
 

call

 

Copyright © 2011-2012, TEMSIRI. All rights reserved.